Zakres

Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum (dalej: AG Centrum) z siedzibą w Radomiu zbiera, wykorzystuje, konsultuje bądź w inny sposób przetwarza dane osobowe konkretnej osoby fizycznej w kontekście korzystania z witryn i aplikacji AG Centrum, marek/programów lojalnościowych, prenumeraty newslettera, odpowiedzi na zapytania z konfiguratora instalacji gazowej (zwanych dalej „Usługą”).

Polityka prywatności zawiera opis praw do ochrony danych, w tym prawa do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych wykonywanych operacji przetwarzania, przy czym wówczas może nie być możliwe korzystanie z Usługi.

Wyrażenia „my” odnosi się do AG Centrum z siedzibą w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 11A, wpisanej do CEiDG, email: rodo@agcentrum.pl

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w charakterze Administratora danych.

Dla potrzeb niniejszej Polityki, wyrażenie „Przepisy o ochronie danych” oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”), jak również przepisy i/lub uregulowania wdrażające RODO lub wydane na podstawie RODO, przepisy o ochronie prywatności i łączności elektronicznej, bądź przepisy, które zmieniają, zastępują, zostają ponownie wydane lub konsolidują dowolne ww. przepisy, a także wszelkie obowiązujące przepisy prawa krajowego o przetwarzaniu danych osobowych i prywatności.

Dla potrzeb niniejszej Polityki, wyrażenia „Administrator”, „Podmiot przetwarzający”, „Osoba trzecia”, „Organ nadzorczy”, „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „osoba, której dane dotyczą” mają znaczenie określone w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych:

 1. Administrator: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) może zostać wyznaczony Administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. Podmiot przetwarzający: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
 3. Organ nadzorczy: ma znaczenie określone w RODO, tzn. „niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51”;
 4. Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna jest to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 6. Osoba, której dane dotyczą: oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane;
 7. Umowa o przetwarzaniu danych: oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym dane zgodnie z art. 28 RODO;
 8. Podwykonawca przetwarzania danych: oznacza Podmiot przetwarzający zaangażowany przez Podmiot przetwarzający w celu wykonywania określonych operacji przetwarzania w imieniu Administratora;
 9. Strona Trzecia osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, Administrator, Podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub Podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 10. EOG: oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

Gromadzimy informacje od i na Państwa temat takie jak:

 1. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji;
 2. dane kontaktowe i inne istotne informacje na temat Państwa działalności, jeśli pracownicy używają konta firmowego do prowadzenia z nami interesów;
 3. informacje, które Państwo przekazują lub publikują;
 4. jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, możemy zbierać informacje o używanej przez Państwa przeglądarce. Możemy sprawdzić, z jakiego miejsca Państwo pochodzą lub jaką stronę Państwo odwiedzają, kiedy wychodzą z naszej strony. Możemy zbierać dokładne informacje o położeniu użytkownika w czasie rzeczywistym za pomocą GPS, wież telefonii komórkowej, sygnałów Wi-Fi i/lub technologii beacon (w tym iBeacon firmy Apple) i/lub przyszłych technologii. Możemy sprawdzać, jak często aplikacja jest używana i skąd została pobrana. Informacje te gromadzimy za pomocą opisanych poniżej narzędzi śledzenia, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. 

Gromadzimy informacje na różne sposoby:

 1. w przypadku kontaktu z nami lub udziału w promocji;
 2. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, korzystamy z narzędzi śledzenia, takich jak pliki cookie przeglądarki i sygnalizatory web beacon, w celu zbierania informacji od użytkownika. Podczas korzystania z naszej strony internetowej gromadzimy informacje o użytkownikach;
 3. możemy zlecić osobom trzecim zbieranie danych osobowych;
 4. uzyskujemy od osób trzecich. Możemy uzyskać informacje od osób działających w Państwa imieniu, od platform mediów społecznościowych oraz dostawców usług reklamowych i analitycznych;
 5. możemy połączyć informacje zebrane w trybie offline z informacjami zebranymi w trybie online, w zakresie objętym celem transakcji lub zgodą użytkownika. Możemy również łączyć informacje uzyskane od osób trzecich z informacjami, które już posiadamy.

Używamy informacji ujawnionych i opisanych w niniejszym dokumencie, pod warunkiem uzyskania zgody wymaganej przez obowiązujące prawo lub na podstawie obowiązującego prawa bez zgody:

 1. wykorzystujemy informacje, aby odpowiadać na Państwa wnioski lub pytania, w tym wykorzystamy Państwa dane w celu świadczenia żądanych przez Państwa usług lub sprzedaży towarów oraz w celu wysyłania Państwu wiadomości e-mail lub w celu poproszenia Państwa o wzięcie udziału w ankiecie dla klientów. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe do personalizacji Państwa doświadczeń związanych z naszą firmą. Możemy wykorzystać te dane do zrealizowania żądania zwrotu. Do przetwarzania dokumentów podatkowych stosujemy numery identyfikacji podatkowej;
 2. wykorzystujemy informacje do ulepszania naszych stron internetowych i usług. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy łączyć informacje uzyskane od użytkownika z informacjami o użytkowniku uzyskanymi od osób trzecich;
 3. wykorzystujemy informacje do administrowania naszymi stronami i do wewnętrznych działań. Możemy gromadzić lub anonimizować informacje o użytkowniku do celów analitycznych, badawczych lub innych celów biznesowych;
 4. wykorzystujemy informacje w celach zachowania bezpieczeństwa. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do ochrony naszej firmy, naszych klientów i naszych stron internetowych;
 5. wykorzystujemy informacje w celach marketingowych. Możemy wysłać Państwu informacje o nowych usługach i ofertach. Możemy również wykorzystywać informacje o użytkowniku do zamieszczania reklam, programów lojalnościowych i ofert. Możemy informować Państwa o nowych funkcjonalnościach i aktualizacjach. Mogą to być oferty produktów, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. W przypadku rejestracji na naszej stronie, wysyłamy wiadomości e-mail z promocjami. Przed przekazaniem do Państwa wiadomości uzyskujemy wymagane prawem zgody;
 6. wykorzystujemy informacje do komunikowania się z Państwem na temat Państwa konta lub naszych relacji. Możemy skontaktować się z Państwem w sprawie Państwa konta lub w celu uzyskania informacji zwrotnej. Możemy również skontaktować się z Państwem w sprawie niniejszej Polityki Prywatności lub innych naszych zasad i warunków korzystania z witryny;
 7. używamy informacji ujawnionych lub dozwolonych przez prawo.

Dzielimy się tymi informacjami z osobami trzecimi:

 1. będziemy dzielić się informacjami o użytkowniku z podmiotami przetwarzającymi dane, które świadczą usługi w naszym imieniu. Na przykład, dzielimy się informacjami z dostawcami, którzy wysyłają do nas e-maile i inne formy komunikacji. Dzielimy się również informacjami z firmami, które pomagają nam w prowadzeniu naszych stron lub prowadzą promocje, a także z reklamodawcami i sieciami reklamowymi, które pomagają nam w marketingu i reklamie naszych produktów i usług. Niektórzy sprzedawcy mogą być zlokalizowani w kraju innym niż kraj, w którym Państwo mieszkacie. Możemy również dzielić się informacjami z analitykami i dostawcami wyszukiwarek, którzy działają w naszym imieniu;
 2. możemy dzielić się informacjami z naszymi partnerami biznesowymi, chyba że jest to prawnie zabronione. Na przykład możemy dzielić się informacjami z osobami trzecimi, które współfinansują promocję. Niektórzy z tych partnerów mogą wysyłać użytkownikowi informacje o produktach lub usługach pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, jeżeli jest to prawnie dozwolone lub opiera się na uprzedniej zgodzie użytkownika;
 3. będziemy dzielić się informacjami, jeśli uważamy, że musimy postępować zgodnie z prawem lub chronić siebie, naszych klientów lub inne osoby. Na przykład, będziemy dzielić się informacjami w celu udzielenia odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe, lub w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Możemy również, jeśli wymaga tego prawo, udostępniać Państwa dane, jeśli są Państwo zwycięzcą loterii lub konkursu, każdemu, kto poprosi o listę zwycięzców. Możemy udostępniać informacje w celu egzekwowania umów, a także w celu ochrony praw innych osób. Możemy udostępnić te informacje, jeśli prowadzimy dochodzenie w sprawie potencjalnego oszustwa. Może to obejmować oszustwo, które naszym zdaniem miało miejsce podczas promocji;
 4. możemy udostępniać informacje następcy całej lub części naszej działalności. Na przykład, jeśli część naszej działalności lub aktywów zostanie sprzedana, możemy ujawnić informacje o użytkowniku w ramach tej transakcji.

Czy Państwa dane osobowe wykorzystywane są dla celów marketingu bezpośredniego?

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, możemy kontaktować się z Państwem w sprawie informacji nt. naszej usługi lub towaru. Jeżeli nie życzą  sobie Państwo  otrzymywania takich przekazów, prosimy o poinformowanie nas e-mailem: rodo@agcentrum.pl . Prenumeratę naszych e-mali marketingowych możesz także odwołać poprzez zaznaczenie linku odwołania prenumeraty w przesyłanych e-mailach.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Będziemy przechowywali dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny dla zrealizowania celów określonych w niniejszym dokumencie, chyba, że przepisy prawa nakładają wymóg przechowywania danych przez dłuższy okres.

Czy dane osobowe będą przekazywane poza EOG?

W ramach świadczenia Usługi oraz dla celów wskazanych w niniejszej Polityce, dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Jakie zasady mają zastosowanie względem dzieci?

Usługa nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Nie zbieramy informacji osobowych ani nie zabiegamy o nie świadomie od osób, które nie ukończyły 18 roku życia ani też świadomie nie umożliwiamy zarejestrowania się przez takie osoby na Usługę.

W przypadku powzięcia informacji, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, bez sprawdzenia zgody rodziców, bezzwłocznie zostaną podjęte czynności w celu usunięcia tychże informacji. Jeżeli Państwo sądzą, że posiadamy bądź możemy posiadać informacje pochodzące od dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, bądź o takim dziecku, prosimy o skontaktowanie z nami na adres email: rodo@agcentrum.pl.

Czy niniejsza Polityka ma zastosowanie względem witryn internetowych należących do stron trzecich?

Jeżeli klikną Państwo w link witryny internetowej należącej do stron trzecich, zostaniecie przekierowani na stronę, nad którą nie sprawujemy kontroli. Niniejsza Polityka jest skuteczna wyłącznie w zakresie Usług, a nie wobec witryn stron trzecich, w związku z czym wchodzicie w zakres stosowania warunków korzystania, prywatności i innych polityk związanych z witryną strony trzeciej. Należy starannie zapoznać się z polityką prywatności innych witryn. Nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje lub treści zamieszczone na witrynach stron trzecich.

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wdrażane są w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w tym:

 • dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu;
 • dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych;
 • dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
 • zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie;
 • zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego w systemie informatycznym zbioru danych osobowych;
 • zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do systemu służącego do przetwarzania danych;
 • zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika;
 • zastosowano szyfrowanie komputerów przenośnych oraz używanie szyfrowanych nośników danych do przenoszenia danych w formie elektronicznej w celu ochrony danych osobowych.

Jeżeli informacje osobowe zostaną naruszone wskutek naruszenia bezpieczeństwa, jest zaś prawdopodobne, że spowoduje ono ryzyko naruszenia praw lub wolności, dokonamy stosownych zawiadomień wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych.

Kto i jak  przetwarza Państwa dane osobowe?

W celu umożliwienia nam wyświadczenia Państwu  Usług, opieramy się na następujących podmiotach przetwarzających dane osobowe:

1. w celu działań sprzedażowych (pozyskiwanie danych potencjalnych klientów),  (Umowa/Oferta/Kontrakt) oraz informacyjnych przekazywane są imię, nazwisko uzyskane bezpośrednio od klienta a podstawą jest zgoda osób lub prawnie uzasadnione interesy do dostawcy usług informatycznych;

2. w celu zarządzania platformami społecznościowym: codzienne czynności (publikowanie), zarządzanie interakcją i odpowiadanie na zapytania, wdrażania kampanii reklamowych za pomocą platform społecznościowych przekazywane są imię i nazwisko, adres email, numer telefonu uzyskane bezpośrednio, w tym na podstawie zgody opt-in uzyskana w trakcie korespondencji do dostawcy usług informatycznych;

3. w celu administrowania i zarządzania dostawcami i kontraktami, w szczególności korzystanie z systemu księgowości itd. przekazywane są imię i nazwisko, adres email, inne dane kontaktowe uzyskane bezpośrednio albo w danych umownych  dla wykonania umowy do dostawcy usług informatycznych.

Okresowo zmieniamy dostawców usług, z którymi współpracujemy, w celu doskonalenia naszych Usług.

Jakie mają Państwo prawa? 

Po przekazaniu danych osobowych, przepisy o ochronie danych osobowych przyznają szereg praw, z których mogą Państwo, co do zasady korzystać bezpłatnie, poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa.

Przysługujące prawa:

 • Prawo do cofnięcia zgody: można to uczynić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na adres email: rodo@agcentrum.pl;
 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich przeglądania i sprostowania;
 • Prawo do usunięcia danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zmiany w treści niniejszej Polityki:

Zastrzegamysobie prawo do okresowej zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Zwrócimy Państwa uwagę na powyższe zmiany, jeżeli wskazują one na zasadniczą zmianę w zakresie przetwarzania albo będą one miały znaczenie dla przetwarzania, bądź będą miały znaczenie i oddziaływają na Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

PLIKI „COOKIES” – Z CZYM SIĘ TO JE?

W skrócie są to pliki tekstowe, które rejestrują aktywność użytkownika w sieci Internet. Ułatwiają użytkownikowi poruszanie się po sieci, pamiętając jego preferencje i upodobania za pomocą rozpoznawania jego urządzenia i dostosowują stronę do jego indywidualnych preferencji. Wyłączenie plików „cookies” może spowodować niewłaściwe działanie strony lub brak dostępu do niektórych ich funkcji.

JAKIE MAMY PLIKI „COOKIES”?

Pliki „cookies” możemy podzielić na kilka rodzajów, m.in.:

 • Podział ze względu na zakres niezbędności do realizacji usługi:
  1. Niezbędne- są to pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny
  2. Funkcjonalne – są to pliki ważne pod względem działania i funkcjonalności serwisu www
  3. Biznesowe – są to pliki umożliwiające realizację biznesowego modelu witryny, ich zablokowanie lub wyłączenie nie modyfikuje działania ani funkcjonalności strony, są to np. Cookies reklamowe.
 • Podział ze względu na czas, jaki pliki cookies będą przetrzymywane w urządzeniu docelowym
  1. Tymczasowe – przechowywane na czas jednej sesji aktywności użytkownika, zostają one usunięte automatycznie po zamknięciu trwającej sesji
  2. Stałe – pozostają w urządzeniu docelowym użytkownika na określony czas lub do czasu ich usunięcia, czas ten może być uzależniony od ustawień autora witryny
 • Podział ze względu na pochodzenie plików:
  1. Cookies własne – pliki bezpośrednio umieszczone przez właściciela witryny, która została odwiedzona
  2. Cookies zewnętrzne – pliki umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których składniki zostały umieszczone na stronie odwiedzanej przez właściciela witryny
 • Podział ze względu na cel, jaki realizują na stronie:
  1. Pliki konfiguracji serwisu – umożliwiają dostosowanie funkcji i usług w serwisie www
  2. Pliki bezpieczeństwa i niezawodności serwisu – zapewniają bezpieczne przeglądanie serwisu poprzez weryfikację autentyczności oraz pozwalają na optymalizację wydajności serwisu www
  3. Pliki uwierzytelniające – umożliwiają informowanie o zalogowaniu użytkownika, co pozwala na wyświetlanie odpowiednich treści i stosowania funkcji dla osób zalogowanych
  4. Pliki stanu sesji – umożliwiają zapisywanie informacji jak użytkownicy korzystają z serwisu
  5. Pliki procesowe – usprawniają działanie witryny oraz funkcji na niej dostępnych
  6. Pliki reklamowe – umożliwiają wyświetlanie reklam dostosowanych do preferencji użytkownika, co czyni reklamy bardziej atrakcyjne dla odbiorcy i reklamodawcy
  7. Pliki lokalizacyjne – uzależniają wyświetlane informacje od lokalizacji użytkownika
  8. Pliki analizujące i badające – pomagają właścicielowi witryny dostosowywać stronę i jej funkcje do preferencji i upodobań użytkownika, w celu optymalizacji witryny pod kątem użytkownika
 • Podział ze względu na zakres ingerencji w prywatność użytkownika:
  1. Nieszkodliwe – obejmują pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, w żaden sposób nie ingerują w prywatność użytkownika, nie śledzą go.
  2. Badające – pozwalają na śledzenie użytkownika, aczkolwiek nie jest możliwa identyfikacja dzięki nim konkretnych danych użytkownika.

Czy moje dane osobowe są bezpieczne w plikach „cookies”?

Tak, pliki „cookies” zbierają informacje o użytkowniku potrzebne jedynie do prawidłowego i optymalnego działania i funkcjonalności witryny. Pliki te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak usunąć pliki „cookies” ?

Pliki „cookies” możemy w każdej chwili usunąć ze swojego urządzenia, tutaj kilka instrukcji w zależności od używanej przeglądarki:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/260971/pl

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Klauzula

Drogi Użytkowniku,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez firmę Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum (AG Centrum) danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam 
na przekazaniu  kompletnej wiedzy, a tym samym pełen komfort współpracy z AG Centrum.

Zgodnie z art.13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informujemy:

Klauzula informacyjna

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

 1. Dane dotyczące Administratora :

Jarosław Zagożdżon AUTO-GAZ CENTRUM, ul. Chorzowska 11 A , 26-600 Radom działający 
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

NIP 796 112 11 39.

Dane kontaktowe: rodo@agcentrum.pl

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych na podstawie Art.6 ust.1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w oparciu o wyrażoną zgodę;
 • realizacji wykonania umowy/usługi w tym gwarancyjnej/reklamacyjnej na podstawie Art.6 ust.1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie Art.6 ust.1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • ochrony praw i interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie Art.6 ust.1 lit d) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • ochrony interesów Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług własnych (marketing bezpośredni) na podstawie Art.6 ust.1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 1. Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko;
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, programistyczne, pocztowe i kurierskie, pomoc prawno – podatkową,

        windykacyjne, marketingowe;

 • podmioty , z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej podmioty umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora 
  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
 • podmioty będące zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Administratora;
 • organy nadzorujące, organy władzy i inne osoby trzecie, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem 
  na Administratora.
 1. Dane osobowe przechowywane będą :
 • wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 • Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak 
  i organizacyjne, aby chronić dane osobowe.
 1. Przysługuje Państwu w odniesieniu do danych osobowych, prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową współpracy.
 2. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli informacyjnej zgodnie 
  z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa 
  o wprowadzanych zmianach.

Administrator